Guziki

Dyrekcja

Dyrektor Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz;

Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, a w szczególności:

 1. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania instytucji,
 2. bezpośrednio kieruje personelem naukowym w jego działalności merytorycznej i upowszechnieniowej,
 3. sprawuje nadzór nad zbiorami muzealnymi i majątkiem Muzeum, 
 4. opracowuje i przestawia roczne plany pracy i plany finansowe,
 5. nadzoruje opracowanie i wykonanie preliminarzy budżetowych,
 6. przedstawia sprawozdania i wnioski finansowo-inwestycyjne,
 7. wydaje regulaminy, instrukcje i zarządzenia wewnętrzne,
 8. prowadzi redakcję wydawnictw muzealnych,
 9. zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników muzeum.

Funkcję dyrektora Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pełni dr Marta Walak.

Oświadczenie majątkowe dyrektora Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim dr Marty Walak znajduje się pod linkiem:

http://www.bip.piotrkow.pl/index.php?idg=4&id=1642&x=131&y=82


Zastępca dyrektora w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Zastępca dyrektora wykonuje zadania w zakresie ustalonym przez dyrektora, 

a w szczególności:

 1. zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności,
 2. zastępuje dyrektora w sprawach organizacyjnych, administracyjnych i technicznych oraz we wszystkich sprawach zleconych,
 3. sprawuje nadzór w zakresie remontów i robót inwestycyjnych,
 4. nadzoruje pracę personelu administracyjnego i obsługi,
 5. prowadzi pracę komisji doraźnych powoływanych przez dyrektora w związku z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi oraz inwentaryzacją majątku,
 6. zajmuje się organizacją transportu zbiorów i wystaw organizowanych przez Muzeum,
 7. sprawuje nadzór nad sprzętem elektronicznym posiadanym przez Muzeum i systemami alarmowymi,
 8. nadzoruje funkcjonowanie i działalność Oddziału w Polichnie.

Funkcję Zastępcy dyrektora Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim pełni mgr Krzysztof Wiączek.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

30-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 388