Guziki

Działy

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest muzeum wielodziałowym.

Oddziałem Muzeum w Polichnie i działem administracyjnym kierują kierownicy, pozostałe działy obsadzone jednoosobowo prowadzą pracownicy merytoryczni właściwych specjalności.

Dział Archeologiczny

Do zadań działu archeologicznego należy w szczególności:

 1. gromadzenie, naukowe opracowywanie i publikowanie zbiorów archeologicznych;
 2. prowadzenie stacjonarnych, ratowniczych i powierzchniowych badań archeologicznych w porozumieniu ze Służbą Ochrony Zabytków;
 3. organizowanie wspólnie z działem oświatowym stałych, czasowych i oświatowych wystaw z dziedziny pradziejów regionu i archeologii Polski,
 4. prowadzenie magazynu zabytków archeologicznych;
 5. prowadzenie bieżącej konserwacji zabytków archeologicznych i zgłaszanie do pracowni konserwatorskich eksponatów wymagających zabiegów specjalistycznych;
 6. nadzorowanie stanu i bezpieczeństwa stałej wystawy archeologicznej;
 7. utrzymywanie stałych kontaktów naukowych z muzeami działającymi na terenie województwa łódzkiego.

Dział Archiwaliów

Do zadań działu archiwaliów należy w szczególności:

 1. gromadzenie archiwaliów i materiałów informacyjnych, w tym prasy, druków ulotnych, druków zwartych, dotyczących historii, w szczególności związanych z historią regionu, historii Piotrkowa Trybunalskiego oraz urzędów i instytucji funkcjonujących na terenie miasta i regionu;
 2. tworzenie i udostępnianie zasobu archiwalno-informacyjnego z obszaru działalności Muzeum;
 3. prowadzenie prac badawczych i naukowo-studyjnych w zakresie informacji naukowej i archiwistycznej w ramach programu działalności Muzeum;
 4. prowadzenie archiwum zakładowego.

Dział Etnograficzny

Do zadań działu etnograficznego należy w szczególności:

 1. gromadzenie, naukowe opracowywanie i publikowanie zbiorów etnograficznych;
 2. prowadzenie terenowych badań etnograficznych na obszarze działania Muzeum;
 3. prowadzenie magazynu eksponatów etnograficznych,
 4. organizowanie wspólnie z działem oświatowym wystaw czasowych i okolicznościowych oraz imprez folklorystycznych z dziedziny kultury ludowej,
 5. prowadzenie rejestru twórców ludowych działających w regionie piotrkowskim i współpracy z Piotrkowskim Oddziałem Stowarzyszenia Twórców Ludowych;
 6. utrzymywanie stałych kontaktów naukowych z muzeami;
 7. prowadzenie bieżącej konserwacji zabytków etnograficznych i zgłaszanie do pracowni konserwatorskich eksponatów wymagających zabiegów specjalistycznych.

Dział Historii

Do zadań działu historycznego należy w szczególności:

 1. gromadzenie, naukowe opracowywanie i publikowanie zbiorów historycznych z zakresu historii Piotrkowa Trybunalskiego i regionu, a także zbiorów numizmatycznych;
 2. prowadzenie badań naukowych w zakresie historii miasta i regionu;
 3. prowadzenie magazynu eksponatów historycznych i numizmatycznych;
 4. organizowanie wystaw stałych, czasowych i oświatowych z zakresu historii;
 5. prowadzenie bieżącej konserwacji muzealiów historycznych i zgłaszanie cenniejszych do konserwacji w pracowniach specjalistycznych;
 6. utrzymywanie kontaktów naukowych z innymi muzeami w kraju, archiwami i placówkami naukowymi;
 7. nadzór nad stanem i bezpieczeństwem wystaw historycznych i powierzonych eksponatów;
 8. współpraca ze szkołami wszystkich typów na terenie miasta i powiatu w zakresie nauczania historii i wykorzystywania zbiorów muzealnych w procesie dydaktycznym.

Dział Sztuki

Do zadań działu sztuki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, naukowe opracowywanie i publikowanie zbiorów, przede wszystkim dawnej sztuki polskiej;
 2. prowadzenie badań nad zabytkami sztuki w zbiorach muzealnych i innych na terenie miasta i powiatu piotrkowskiego w porozumieniu ze Służbą Ochrony Zabytków;
 3. prowadzenie magazynu dzieł sztuki;
 4. organizowanie wystaw stałych i czasowych z dziedziny sztuki;
 5. utrzymywanie kontaktów naukowych z innymi muzeami w kraju, galeriami sprzedaży dzieł sztuki i wystawienniczymi;
 6. prowadzenie konserwacji muzealiów\w pracowniach specjalistycznych;
 7. nadzór nad stanem i bezpieczeństwem muzealiów pokazywanych na wystawach stałych i czasowych;
 8. współpraca ze szkołami wszystkich typów w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce.

Dział Oświatowy

Do zadań działu oświatowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie działalności popularyzatorskiej Muzeum, reklamy i działalności upowszechnieniowej;
 2. organizowanie we współpracy z innymi działami merytorycznymi Muzeum wystaw wszelkich rodzajów;
 3. współpraca z innymi muzeami i placówkami kultury w zakresie wystawiennictwa, w tym: transport wystaw;
 4. organizowanie współpracy dydaktycznej ze szkołami wszystkich typów przy pomocy pracowników merytorycznych;
 5. oprowadzanie po wystawach i nadzór nad bezpieczeństwem wystawianych zbiorów;
 6. gromadzenie dokumentacji działalności Muzeum;
 7. opracowywanie planów i sprawozdań z działalności upowszechnieniowej Muzeum;
 8. opracowywanie programów spotkań, prelekcji, odczytów i koncertów odbywających się w siedzibie Muzeum i w miarę zapotrzebowania w innych placówkach kultury;
 9. obsługa i nadzór sprzętu oświatowego znajdującego się na wyposażeniu Muzeum;
 10. prowadzenie spraw technicznych i organizacyjnych w zakresie działalności wydawniczej Muzeum;
 11. prowadzenie biblioteki i czytelni muzealnej, gromadzenie i udostępnianie księgozbioru.

Biblioteka

Do zadań biblioteki należy w szczególności:

 1. gromadzenie, inwentaryzowanie i katalogowanie wydawnictw naukowych i popularno-naukowych, a także wydawnictw regionalnych;
 2. systematyczne gromadzenie wydawnictw muzealnych i druków reklamowych dokumentujących działalność Muzeum;
 3. udostępnianie księgozbioru naukowego pracownikom Muzeum i innych instytucji kultury;
 4. udzielanie konsultacji i udostępnianie księgozbioru na miejscu nauczycielom, uczniom i studentom, a także innym zainteresowanym spoza instytucji kultury;
 5. dokonywanie okresowych inwentaryzacji księgozbioru;
 6. opracowywanie sprawozdań merytorycznych składanych przez Muzeum.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

31-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 370