Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim jest instytucją samorządową, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami. Od ponad 100 lat do zbiorów muzealnych trafiają eksponaty związane z historią miasta i regionu oraz przedmioty należące do wybitnych przedstawicieli Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Cele i zadania

 1. Muzeum jest instytucją kultury, do której zadań należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zabytków z zakresu: archeologii, etnografii, sztuki, ikonografii, historii, archiwaliów, militariów, numizmatyki i przedmiotów kultury materialnej.
 2. Muzeum prowadzi badania naukowe i działalność oświatową w zakresie wymienionych dyscyplin, a także edukację społeczną za pośrednictwem wystaw, publikacji i innych działań dla potrzeb budowy tożsamości narodowej oraz popularyzacji sztuki i współdziała w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.
 3. Zakres działania Muzeum obejmuje w szczególności:
  • gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie dyscyplin wymienionych oraz zapewniania właściwych warunków ich ekspozycji dla zwiedzających;
  • inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych oraz archiwizowanie materiałów z wydarzeń muzealnych;
  • uzupełnianie i powiększanie istniejących zbiorów przez nowe nabytki pozyskane drogą zakupów, darowizn od osób prywatnych oraz przekazów od instytucji i zapisów;
  • przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;
  • zabezpieczanie i konserwację muzealiów i w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych;
  • organizowanie i prowadzenie badań terenowych, prac wykopaliskowych oraz nadzorów archeologicznych;
  • organizowanie wystaw stałych, czasowych, okolicznościowych i objazdowych w swojej siedzibie i poza nią;
  • prowadzenie działalności oświatowej i popularyzatorskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego;
  • propagowania szczególnej roli Piotrkowa Trybunalskiego w rozwój początków polskiej demokracji i czynie niepodległościowym 1914-1918;
  • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych;
  • publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności;
  • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę.

Muzeum współpracuje w działalności podstawowej, w szczególności naukowej i oświatowej z innymi muzeami w kraju, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi w mieście i powiecie piotrkowskim.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 297